(GLO)- Hợp tác để xây dựng mô hình liên kết sản xuất chanh dây theo chuỗi giá trị sẽ góp phần quy hoạch, cấp mã vùng trồng phục vụ truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, tạo vùng nguyên liệu an toàn và chủ động cho nhà máy chế biến dịch chanh dây xuất khẩu.

 

 

 

 

.
.