(GLO)- Chư Pưh (Gia Lai) là huyện có địa hình rừng núi phức tạp, nhiều vùng rừng giáp ranh. Vì vậy, huyện Chư Pưh đã quyết liệt triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng. Đặc biệt, giải pháp giao khoán bảo vệ rừng cho tổ cộng đồng làng đã phát huy sức mạnh đoàn kết từ nhân dân. Từ đó, tình trạng xâm hại tài nguyên rừng, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp đã được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.
 
 
.

 

.
.