(GLO)-Năm 2018 tỉnh Gia Lai đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra cùng với  việc tổ chức nhiều sự quan trọng, tạo đà cho năm 2019 cất cánh và hoàn thành Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
.
.