(GLO)- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự năng động trong quản lý, điều hành của UBND tỉnh và sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương, trong năm 2018, tỉnh ta đã tổ chức nhiều sự kiện có ý nghĩa và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực. 
 
 
 
 
.
 
.
.