.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Thứ Ba, 22/05/2012, 07:40 [GMT+7]
.

(GLO)- Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Xuân Dũng- Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương vừa nói chuyện học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. Nhân dịp này, Giáo sư cũng đã dành thời gian  trao đổi với Gia Lai online xoay quanh vấn đề này…

- Phóng viên (PV): Thưa Giáo sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cả nước trong những năm qua đã  đạt được những hiệu quả nào mà Giáo sư quan tâm nhất?

 

Ảnh: Thanh Nhật
Giáo sư Đinh Xuân Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật

Giáo sư Đinh Xuân Dũng: Đại hội X đến nay, việc triển khai sâu rộng học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cả nước là một vấn đề rất phù hợp với tâm tư nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, qua đó khẳng định tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là yêu cầu khách quan, sâu sắc và không thể thiếu trong sự nghiệp cách mạng.

Việc học tập và làm theo Bác đã đạt được những hiệu quả rõ rệt, nhất là đã ngăn chặn hiện tượng suy thoái trong một bộ phận can bộ Đảng viên, phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố tích cực và điển hình tiên tiến trong cán bộ Đảng viên, quần chúng nhân dân, trong đời sống xã hội. Nhằm tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, Bộ Chính trị đã chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, lâu dài đối với sự tồn tại và phát triển của sự nghiệp cách mạng…

- PV: Giáo sư có thể cho biết lý do vận dụng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng?

 

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Giáo sư Đinh Xuân Dũng: Cần phải khẳng định rằng, sự ra đời và tồn tại, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam là khách quan và tất yếu, quyết định cho sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Qua hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng hệ tư tưởng cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Qua Di chúc và những lời dạy của Bác Hồ, trước hết người đặc biệt quan tâm về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng,  luôn chú trọng tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển của Đảng. Thực hiện lời dạy của Bác, sau thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đến nay, Đảng ta tiếp tục quan tâm công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, trong đó đáng chú ý là Đảng đã ban hành hai nghị quyết chuyên đề tập trung vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Do vậy để đáp ứng với tình hình thực tế của cách mạng, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xem đây là nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên và lâu dài, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, của người đảng viên, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh…

- PV: Như vậy việc vận dụng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa Giáo sư?

Giáo sư Đinh Xuân Dũng: Chúng ta phải nhận thức rằng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được xem là một nghị quyết chỉ đạo hành động, chỉ ra những hệ thống giải pháp trước mắt và lâu dài, chi tiết và cụ thể, với những bước đi khoa học, được tiến hành từ trung ương đến cơ sở.

Mỗi cấp ủy, cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 theo hướng dẫn của trung ương. Với quan điểm đây là nhiệm vụ thường xuyên liên tục và lâu dài, không có hồi kết thúc nên quá trình thực hiện phải tránh kiểu qua loa hình thức, làm chung chung như kiểu phong trào…

Đặc biệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đã tập trung vấn đề cấp bách là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, sau đó là suy thoái về đạo đức và lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên - nhất là cán bộ quản lý ở các cấp. Do vậy tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là đổi mới trong triển khai thực hiện - Đó là “Không đóng cửa để xây dựng Đảng” mà phải huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cần tránh tư tưởng trông chờ xem nơi khác, người khác làm thế nào, mà mỗi cấp uỷ và Đảng viên phải chủ động trong việc tự kiểm điểm, tự soi mình, phê bình và tự phê bình. Giải pháp thực hiện là phải kết hợp biện chứng giữa “xây” và “chống”, giữa “chống” với “xây”, phát huy dân chủ trong đảng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của người đảng viên.

Đồng thời công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng phải gắn với quan tâm hơn nữa công tác cán bộ, có cơ chế khách quan và khoa học để lựa chọn, quy hoạch, tạo nguồn xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận - nhất là chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ 2016-2020 và chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương trong thời gian tới. Đó chính là những cơ sở thiết thực đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thật sự đi vào cuộc sống.

- PV: Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư !

Thanh Nhật (thực hiện)
 

.
Bình luận (0)
.
.