.
(GLO)- Bên cạnh phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu Công nghiệp Nam Pleiku và kêu gọi nhà đầu tư triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng thì cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Trà Đa và Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện, năm 2017 đã thu hút 10 nhà đầu tư mới với tổng số vốn đăng ký là 616,2 tỷ đồng.
 

 

Ảnh: Minh Thi
 

 

Hiện có 48 dự án đăng ký đầu tư tại Khu Công nghiệp Trà Đa (trong đó có 36 dự án đã đi vào hoạt động); giá trị sản xuất ước đạt 1.989,6 tỷ đồng, tăng 71,6% so với cùng kỳ, nộp ngân sách nhà nước 33,3 tỷ đồng, tăng 77,6 %; kim ngạch xuất khẩu 153,7 triệu USD; giải quyết việc làm cho 1.821 lao động với mức lương bình quân 4,9 triệu đồng/người/tháng.

 
Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh có 20 dự án đầu tư (7 dự án đã hoạt động); tổng doanh thu ước đạt 2.072 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 92,5 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu đạt 144 triệu USD, tăng 8%; giải quyết việc làm cho 444 lao động với mức lương bình quân 4 triệu đồng/người/tháng.
 
Minh Thi
.