.

(GLO)- Nhằm đánh giá lại lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn các xã, theo Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Quyết định số 401/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt phương án tăng cường Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã. Chi cục Kiểm lâm Gia Lai vừa tổ chức sơ kết đánh giá lại việc thực hiện chương trình đưa Kiểm lâm về xã giai đoạn 2006-2011.

Ảnh: Nguyễn Diệp
Ảnh: Nguyễn Diệp

Từ năm 2006 đến năm 2011, toàn tỉnh đã có 202 cán bộ Kiểm lâm được phân công phụ trách 163 xã trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động theo hai phương thức là cụm kiểm lâm địa bàn gồm nhiều xã (60 xã) và kiểm lâm về phụ trách từng xã (103 xã ).

Qua thời gian hoạt động, lực lượng kiểm lâm địa bàn nhiều xã đã phát hiện báo cáo kịp thời một số vụ xâm hại rừng cho UBND xã, tham mưu cho UBND xã huy động nhiều lực lượng tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng-PCCCR…

Mặc dù vậy, lực lượng này vẫn còn nhiều hạn chế như: Chưa nắm được hiện trạng rừng và phân bổ rừng ngoài thực tế, chưa làm tốt công tác tham mưu bảo vệ rừng tận gốc; xác định nguồn gốc lâm sản một số trường hợp chưa đúng theo quy định của Nhà nước.

Trước những việc làm được và chưa được của lực lượng kiểm lâm địa bàn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang tiếp tục rà soát, củng cố lực lượng này bằng cách luân chuyển định kỳ đối với kiểm lâm địa bàn; tăng cường kiểm tra, quản lý thời gian hoạt động của kiểm lâm địa bàn...

Nguyễn Diệp
 

.