.

(GLO)- Tháng 6-2001, Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất đổi tên cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” thành cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đây là cuộc vận động mang tính toàn dân và toàn diện, có sức lan tỏa lớn, là phong trào thi đua yêu nước thiết thực, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới.
 

Sinh hoạt văn hóa cồng chiêng tại làng. Ảnh: Thanh Nhật
Sinh hoạt văn hóa cồng chiêng tại làng. Ảnh: Thanh Nhật

Triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh ta đã thành lập Ban vận động cấp tỉnh và 17/17 Ban vận động cấp huyện, thị xã, thành phố, 222/222 Ban vận động cấp xã, phường, thị trấn, đồng thời đã kiện toàn 2.156/2.156 Ban vận động khu dân cư.
 

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Ban vận động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tỉnh đã hướng dẫn Ban vận động các cấp lồng ghép các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền sâu rộng về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động theo tinh thần nội dung Đề án 01/ĐA-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới.

Cuộc vận động là đã động viên nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề, giải quyết việc làm, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp nhau về vốn, giống và vật tư, kinh nghiệm sản xuất, từng bước xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Từ năm 2000 đến nay, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” gần 44 tỷ đồng, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã triển khai xây mới hơn 2.670 căn nhà, sửa chữa hơn 1.000 căn nhà. Đồng thời áp dụng các hình thức hỗ trợ khác như trợ giúp tiền mua giống cây trồng, vật nuôi, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo, trợ giúp cứu đói, trợ giúp nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Qua đó đã khơi dậy trong nhân dân ý thức tự vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, đồng thời cử cán bộ tăng cường giúp đỡ 3 huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và còn nhiều khó khăn (Krông Pa, Kbang, Chư Prông) để làm điểm.

Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể đã chú trọng công tác tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc và tôn giáo, Pháp lệnh Tín ngưỡng-Tôn giáo, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Từ năm 2001 đến nay, các địa phương đã tuyên truyền xây dựng các điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, gắn với phong trào phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân bằng hình thức tự quản ở khu dân cư. Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức thành viên đã chọn một số xã và hàng trăm khu dân cư làm điểm xây dựng các mô hình tự quản như “Khu dân cư tự quản”, “Đường phố tự quản”, xây dựng xã, phường và khu dân cư không có tai nạn giao thông gắn với thực hiện chương trình “3 giảm” (giảm tội phạm, giảm ma túy, giảm tai nạn).

 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Nuôi nhận xét: “Qua hơn 10 năm triển khai cuộc vận động, với sự chủ trì của MTTQ, sự phối hợp trong hệ thống chính trị cùng với sự hưởng ứng của nhân dân, toàn tỉnh hiện có 1.083 khu dân cư văn hóa và 195.554 gia đình văn hóa. Diện mạo thôn, làng, tổ dân phố ngày càng khởi sắc, tạo điều kiện để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, củng cố và tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh…”.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 2.123 tổ hòa giải với 10.558 thành viên, đã hòa giải thành trên 35.200 (đạt 88%) vụ việc. Toàn tỉnh đã xây dựng hơn 2.000 bản hương ước-quy ước ở cộng đồng dân cư, 222 ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn. Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh ký kết chương trình phối hợp về việc “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh. Ủy ban MTTQ các địa phương trong tỉnh cũng đã phối hợp xây dựng ban hành 2.118 bản hương ước, quy ước thực hiện nếp sống văn minh, cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ngoài ra, MTTQ các cấp đã xây dựng được 2.035 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và 3.192 cá nhân cốt cán trong tôn giáo là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, góp phần quan trọng trong việc kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Thanh Nhật

.