.

Trao giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật

Thứ Bảy, 19/05/2012, 20:12 [GMT+7]
.

Nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19-5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật và danh hiệu nghệ sỹ Nhân dân.

Tham dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà văn Hồ Phương.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà văn Hồ Phương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng các văn nghệ sỹ được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh và danh hiệu nghệ sỹ Nhân dân.

Chủ tịch nước nêu rõ những năm qua, nền văn học nghệ thuật của đất nước Việt Nam đã kế thừa phát huy chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, cống hiến cho nhân dân nhiều tác phẩm có giá trị cao trong tất cả các loại hình nghệ thuật, ở những đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng và những vấn đề thời sự của đất nước, góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của các thế hệ văn nghệ sỹ cho đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh mục tiêu nhiệm vụ chiến lược của đất nước Việt Nam hiện nay là đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, để đến năm 2020 đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc, thấm đượm tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng, là động lực và mục tiêu phát triển đất nước, theo quan điểm của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược đó, cùng với toàn Đảng, toàn dân, các văn nghệ sỹ có vinh dự và trọng trách lớn.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để văn học và nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện nền văn học nghệ thuật Việt Nam, xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ, củng cố đổi mới các hội văn học nghệ thuật ở Trung ương và các địa phương, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới.

Chủ tịch nước tin tưởng các văn nghệ sỹ, đặc biệt là các văn nghệ sỹ trẻ sẽ bám sát thực tiễn của đất nước, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, vốn sống, kế thừa và phát huy truyền thống văn hiến của dân tộc, thành tựu của nền văn học nghệ thuật cách mạng, tiếp tục sáng tạo những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, trong đó có những tác phẩm ngang tầm với chiến công vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu và mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Giải thưởng Hồ Chí Minh lần này được trao cho 12 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về văn học, nghệ thuật, có tác dụng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền văn học, nghệ thuật.

Trong đó, lĩnh vực âm nhạc có hai cụm tác phẩm của nhạc sỹ Mai Văn Chung và nhạc sỹ Phạm Tuyên; lĩnh vực sân khấu gồm ba cụm tác phẩm của nghệ sỹ Nhân dân, đạo diễn Nguyễn Đình Nghi, Dương Ngọc Đức, nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Xuân Kim; lĩnh vực văn học gồm bảy cụm tác phẩm của Phạm Tiến Duật, Hoàng Tích Chỉ, Đinh Trọng Đoàn (Ma Văn Kháng), Nguyễn Hữu Thỉnh (nhà thơ Hữu Thỉnh), Nguyễn Thế Xương (Hồ Phương), Chu Bá Bình (Đỗ Chu), Dương Ngọc Huy…

Trong số 12 tác giả đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh năm nay, có năm tác giả đã qua đời.

Danh hiệu nghệ sỹ Nhân dân được trao tặng cho 74 nghệ sỹ trong đó có nhiều cái tên quen thuộc với công chúng như diễn viên Bùi Bài Bình, Hoàng Cúc, Kim Cương, Ngọc Giàu,  Minh Hòa, Lệ Thủy, Hồng Vân, đạo diễn Đào Bá Sơn, Lý Huỳnh…

Quá trình xét chọn các giải thưởng, danh hiệu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo chặt chẽ công tác xét tặng trên tinh thần đổi mới, cải tiến các khâu thẩm định, đánh giá, kiểm tra chéo hồ sơ, công khai trên các phương tiện truyền thông…

Năm nay, phần thưởng cho Giải thưởng Hồ Chí Minh là 200 triệu đồng, danh hiệu nghệ sỹ Nhân dân tính theo mức lương cơ bản theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng.

Đây là đợt xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật lần thứ 4; nghệ sỹ Nhân dân lần thứ 7. Giải thưởng Hồ Chí Minh được xét tặng năm năm một lần, danh hiệu nghệ sỹ Nhân dân được xét tặng hai năm một lần.

Theo TTXVN

.