.

(GLO)- Nhằm triển khai Chương trình số 38-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (QLBVPT) rừng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 1530/UBND-NL chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các sở ngành tỉnh, các lực lượng chức năng, UBND các huyện, các đơn vị chủ rừng tổ chức  tuyên truyền quán triệt đến cán bộ, đảng viên, người lao động tại cơ quan đơn vị và nhân dân, xây dựng quy hoạch và kế hoạch tổ chức thực hiện thường xuyên liên tục công tác QLBVPT rừng.

 Chú trọng phát triển các mô hình trồng rừng sản xuất. Ảnh: Thanh Nhật
Chú trọng phát triển các mô hình trồng rừng sản xuất. Ảnh: Thanh Nhật

Bên cạnh đó, hoàn thành việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng phù hợp với thực tế, đưa toàn bộ diện tích đang có rừng ngoài quy hoạch vào quy hoạch đất lâm nghiệp. Rà soát diện tích các khu dân cư gắn với đất sản xuất nông nghiệp đã ổn định lâu dài của dân để để đưa ra khỏi quy hoạch đất lâm nghiệp, giao về cho địa phương quản lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân ổn định sản xuất. Tổ chức quy hoạch phát triển rừng sản xuất, rừng đặc dụng, đề án giao đất giao rừng của tỉnh, đến năm 2018 hoàn thành việc giao đất giao rừng trên địa bàn tỉnh.

Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm lâm, QLBVPT rừng chuyên trách đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ công tác. Triển khai bố trí lại các chốt, trạm kiểm lâm của rừng theo phương án đã được phê duyệt, tổ chức kiểm tra, truy quét, chốt chặn các điểm nóng thường xảy ra vi phạm để xử lý. Tuyên truyền phổ biến pháp luật gắn với ký cam kết các tổ chức cá nhân và hộ gia đình sống ở ven rừng, gần rừng, các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản trong việc chấp hành các quy định pháp luật QLBVPT rừng, thường xuyên kiểm tra những cơ sở chế biến có dấu hiệu nhập gỗ không rõ nguồn gốc để chế biến tiêu thụ. Xử lý tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, công chức, viên chức, người đứng đầu có biểu hiện tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong công tác QLBVPT rừng trên địa bàn phụ trách.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp để kịp thời xử lý phù hợp, đẩy mạnh công tác trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, trồng cây phân tán, xây dựng thí điểm mô hình QLBVPT rừng bền vững. Tiếp tục kiện toàn tổ chức các ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  Thực hiện có hiệu quả, phương án phòng cháy chữa cháy rừng, Đề án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng 2017-2021, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời hiệu quả khi có vụ cháy. Tham mưu đề xuất xử lý kịp thời tình trạng dân di cư tự do, không để vào phá rừng lấy đất sản xuất. Tiếp tục ra soát, đánh giá kết quả thực hiện các dự án chuyển đổi rừng sang các cây trồng khác, diện tích rừng nghèo chuyển sang trồng cao su nhưng bị chết và kém phát triển…

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND cấp huyện và các địa phương tăng cường quản lý đất đai, không đề xuất chuyển mục đích sử dụng đối với diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác, thu hồi theo quy định đối với đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, sử dụng trái phép, chấm dứt tình trạng hợp thức hóa việc mua bán, chuyển đổi đất lâm nghiệp trái pháp luật. Tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý thu hồi đối với diện tích rừng, đất lâm nghiệp đã giao, cho thuê nhưng không đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích...

Mặt khác, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương kiểm tra rà soát lại các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh, di dời về khu công nghiệp hoặc khu tập trung để quản lý, thu hồi chứng nhận đăng ký kinh doanh các cơ sở vi phạm, không cấp mới chứng nhận đăng ký kinh doanh các cơ sở không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu đưa vào sản xuất… Bên cạnh đó, các sở ngành liên quan của tỉnh, các cơ quan bảo vệ pháp luật, các đơn vị chủ rừng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả công tác QLBVPT rừng theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thanh Nhật

.
Bình luận (0)
.
.