.

(GLO)- Theo Hội Nông dân tỉnh, trong năm 2016 Hội phối hợp với Ban điều phối Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (IFAD) tỉnh thực hiện hỗ trợ nâng cao năng lực cho các nhóm chung sở thích (CIG) của Dự án.  Phối hợp với Ban phát triển 26 xã trong vùng dự án thành lập mới 173 nhóm chung sở thích nâng tổng số nhóm toàn vùng lên 779 nhóm với 7.414 thành viên. Trong đó, hộ nghèo và cận nghèo là 4.979 hộ; đồng bào dân tộc thiểu số là 6.182 hộ.
 

Ảnh: N.D
Ảnh: N.D

Đến nay 100% nhóm đã thành lập được quỹ tiết kiệm với số tiền huy động 622 triệu đồng; lập phương án sản xuất kinh doanh… Nổi bật nhất là 465 nhóm kí kết hợp đồng mua-bán các sản phẩm nông nghiệp làm ra với các doanh nghiệp theo hướng ổn định, bền vững;147 nhóm tiếp cận Qũy tài trợ dự án nhỏ cạnh tranh (CSG) và 417 nhóm tiếp cận quỹ quay vòng vật tư…

Nhờ đó, giảm được việc mua vật tư với lãi suất cao từ các hàng, quán ở các thôn làng. Bên cạnh đó, 2 đơn vị còn tổ chức 3 đợt rà soát các mô hình nhóm CIG điển hình tại 20 xã được hưởng lợi từ Dự án để xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền giới thiệu các mô hình thành công nhân rộng trong thời gian tới…

Nguyễn Diệp

.