.

Thành ủy Pleiku chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Chủ Nhật, 13/05/2018, 06:56 [GMT+7]
.

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, nhất là kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức cán bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực này.

Từ năm 2008 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã chỉ đạo các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên thực hiện đúng Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 7-5-2007 của Bộ Chính trị. Căn cứ chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm.

 

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.                                  Ảnh: T.N
Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ảnh: T.N

Trong đó, xác định rõ những nội dung trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực, địa bàn quan trọng để tiến hành kiểm tra, giám sát, nhất là việc triển khai thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức cán bộ. Định kỳ, Thường trực Thành ủy làm việc với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy để nghe báo cáo và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát.

Nhờ đó, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đúng kế hoạch đề ra. Từ năm 2008 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 51 tổ chức Đảng và 91 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; giám sát chuyên đề đối với 34 tổ chức Đảng và 65 đảng viên. Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 16 tổ chức Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước trong công tác tổ chức cán bộ; công tác tham mưu trong việc tuyển dụng, luân chuyển và xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện quy chế làm việc; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các nội dung khác... Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của tổ chức Đảng, đảng viên trong việc thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức cán bộ.

Trong những năm qua, cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra 2 cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức Đảng và 73 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận và thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức Đảng và 68 đảng viên; 2 tổ chức Đảng và 5 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật thì chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm. Trong xử lý kỷ luật, luôn chú ý kết hợp xem xét kết quả tự phê bình và phê bình với kết quả thẩm tra, xác minh để bảo đảm kết luận khách quan, chính xác. Việc xem xét, quyết định hình thức kỷ luật dựa trên các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến vi phạm, do trình độ năng lực hay cố ý làm trái... để từ đó đưa ra hình thức xử lý phù hợp, đúng người, đúng nội dung vi phạm. Cùng với công tác kiểm tra, từ năm 2008 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xây dựng kế hoạch và tiến hành giám sát đối với 22 tổ chức Đảng và 29 đảng viên. Qua giám sát, các tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và chế độ sinh hoạt Đảng, thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy và chi bộ.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị kịp thời xây dựng quy chế làm việc và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Hàng năm, chỉ đạo đôn đốc, nhắc nhở cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về công tác kiểm tra, giám sát. Trong những năm qua, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy đã kiểm tra đối với 452 tổ chức Đảng và 486 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 287 tổ chức Đảng và 292 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, khuyết điểm của tổ chức Đảng, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung, việc thực hiện quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ở Đảng bộ TP. Pleiku những năm qua đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ và việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, mang lại một số kết quả, có tác dụng tích cực trong công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngọc Hải

.