.

(GLO)- Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của huyện Chư Pưh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định, thời gian quan, UBKT Huyện ủy Chư Pưh chú trọng tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời kiện toàn về tổ chức, hoạt động của UBKT các cấp, nhất là ở các Đảng ủy cơ sở. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thường xuyên hướng dẫn và đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Bên cạnh đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ kiểm tra, nhất là cán bộ kiểm tra ở cơ sở.

 

Một góc Trung tâm huyện Chư Pưh. Ảnh: T.N
Một góc Trung tâm huyện Chư Pưh. Ảnh: T.N

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Chư Pưh Nguyễn Văn Cương cho biết: “Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức quán triệt và triển khai những nội dung mới được bổ sung sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, trọng tâm là Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, cùng các hướng dẫn mới liên quan. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đưa nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí”.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo kiểm tra theo chương trình hàng năm đối với 5 tổ chức Đảng, 15 đảng viên và thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với 4 tổ chức Đảng và 9 đảng viên. Nội dung kiểm tra đối với tổ chức Đảng chủ yếu là việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy chế của Đảng, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng. Đồng thời, UBKT Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo giám sát đối với 2 tổ chức Đảng và 5 đảng viên. Qua giám sát đã kịp thời nhắc nhở đối tượng được giám sát, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm; rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương.

 

Cán bộ chủ chốt huyện Chư Pưh quán triệt các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Ảnh: T.N
Cán bộ chủ chốt huyện Chư Pưh quán triệt các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Ảnh: T.N

Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy đã thành lập 4 tổ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, sinh hoạt tại Đảng bộ xã Ia Hla và Ia Le. Qua đó, kết luận 4 đảng viên có khuyết điểm vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật và đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 4 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 3 tổ chức Đảng. Qua kiểm tra đã chỉ ra những ưu-khuyết điểm của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy thị trấn Nhơn Hòa, xã Ia Hla, xã Chư Don trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy còn tiến hành 3 cuộc giám sát chuyên đề đối với 3 tổ chức Đảng và 5 đảng viên. Qua đó, đã yêu cầu tổ chức Đảng, đảng viên được giám sát chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát đã giúp các tổ chức và cá nhân được kiểm tra, giám sát chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những mặt hạn chế, khuyết điểm.

 

Trong 2 năm 2016-2017, Đảng bộ huyện Chư Pưh đã thi hành kỷ luật 27 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 9 đảng viên, Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 3 đảng viên, chi bộ cơ sở thuộc Huyện ủy thi hành kỷ luật 4 đảng viên, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 11 đảng viên. Việc xem xét, thi hành kỷ luật đã góp phần ngăn ngừa vi phạm. Đồng thời, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cấp ủy và UBKT Huyện ủy đã có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với 15 đảng viên vi phạm Quy định 19 điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình, vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm đạo đức, nếp sống văn minh.

Trao đổi về nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, ôngNguyễn Tư Sơn-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Pưh, cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; chỉ đạo UBKT Huyện ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm; lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phải sát thực tế, có trọng tâm và trọng điểm. Chủ động nắm tình hình, kịp thời kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, những địa bàn trọng điểm dễ phát sinh vi phạm”.

Thanh Nhật

.