.

(GLO)- Trong thời gian 3 ngày (10 đến 12-8), huyện Chư Pah tổ chức 3 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho 960 cán bộ, giáo viên ở 3 cấp học trên địa bàn huyện.

Ảnh: Tường Vy
Ảnh: Tường Vy

 

Tại các lớp bồi dưỡng các học viên được bồi dưỡng các nội dung chính như: các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28-3-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới học tập, lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; nhận diện và phòng-chống “Tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay. Các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những vấn đề kinh tế-xã hội và một số chủ trương lớn của tỉnh, huyện trong thời gian tới.

Thông qua các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý và giáo viên trên địa bàn huyện trong giai đoạn hiện nay.

Tường Vy

.