.

(GLO)- Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2021). Đánh giá đúng những gì chúng ta đã làm được cũng như chưa làm được trong năm qua sẽ có ý nghĩa quan trọng cho năm mới.
 

Như báo cáo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, năm 2016, tỉnh ta đi lên trong đan xen giữa khó khăn và thuận lợi, thuận lợi nhiều nhưng khó khăn không phải ít. Khó khăn do tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp và thiên tai trong nước liên tiếp xảy ra đã tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh. Đồng thời, những yếu kém vốn có của nội bộ nền kinh tế tỉnh nhà và những hạn chế, thiếu đồng bộ trong quản lý, điều hành làm cho cán bộ, nhân dân lo lắng. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Nhờ vậy, trong năm qua, nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đã được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Theo đó, kinh tế-xã hội phát triển, quốc phòng-an ninh được giữ vững; tỷ lệ đói nghèo giảm rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, vị thế của tỉnh được nâng cao trong nước và quốc tế. Rõ nhất là các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, năm sau chất lượng khá hơn năm trước. Riêng về kinh tế, tốc độ tăng trưởng đạt 7,48%, GRDP bình quân đầu người đạt 38,2 triệu đồng/năm.

Có được kết quả đó là do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lần lượt cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và lãnh đạo đưa các nghị quyết đó đi vào cuộc sống. Mặt khác, cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành đã cố gắng cải tiến sự chỉ đạo, điều hành vừa triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương vừa giải quyết tích cực những vấn đề phát sinh do cuộc sống đặt ra, tạo nên những thành tựu mới nổi bật về kinh tế và xã hội.

Khẳng định những việc đã làm được, đồng thời, chúng ta thấy rõ những việc chưa làm được để có hướng khắc phục. Đó là, tình hình kinh tế-xã hội có những mặt yếu kém, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao; nhiều vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết; tệ nạn xã hội giảm chưa nhiều, tội phạm hình sự vẫn còn cao. Đáng chú ý là những tiến bộ về cải cách hành chính và mở rộng dân chủ chưa thực sự trở thành động lực chủ yếu của sự phát triển.

Những thành tựu đạt được trong năm 2016 sẽ là những yếu tố thuận lợi, tạo tiền đề cho bước phát triển tiếp theo. Mục tiêu của năm 2017 là nỗ lực duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, tạo chuyển biến rõ nét về tái cơ cấu kinh tế, tập trung xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng... Điều cần nhận rõ là kết quả đạt được trong năm 2016 có sự kế thừa từ quá trình đổi mới, tích tụ nhiều năm trước đó. Vì vậy, năm 2017 phải là năm có tiến bộ hơn năm 2016, nhưng không chỉ riêng về tăng trưởng kinh tế mà còn giải quyết vấn đề xã hội bức xúc và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và điều hành của tất cả các cấp, các ngành. Có như vậy thì chúng ta mới đạt được những thắng lợi mới trong năm 2017.

Gia Lai

.
Bình luận (0)
.
.