.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai:

Triển khai kế hoạch học tập quán triệt và xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)

Thứ Tư, 31/07/2013, 13:25 [GMT+7]
.

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 83-KH/TU về  về tổ chức học tập quán triệt và xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI). Theo đó, tổ chức học tập quán triệt tại hội nghị cán bộ toàn tỉnh hoàn thành trước ngày 10-8, cán bộ chủ chốt cấp huyện hoàn thành trước ngày 30-8. Đối với cán bộ, đảng viên cơ sở hoàn thành trước ngày 30-9. Hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân trong tỉnh, hoàn thành trong tháng 10-2013.
 

Cán bộ chủ chốt của tỉnh học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng. Ảnh: Thanh Nhật
Cán bộ chủ chốt của tỉnh học tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng. Ảnh: Thanh Nhật

Nội dung học tập, quán triệt gồm 5 chuyên đề: Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Đồng thời, các cấp ủy chỉ đạo việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) liên quan đến đảng bộ, địa phương, đơn vị, các dự thảo cần được đưa ra thảo luận tại hội nghị học tập, quán triệt và được cấp ủy hoặc Ban Thường vụ cấp ủy (cấp tỉnh, cấp huyện) thông qua. Riêng việc tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiêm túc, hiệu quả việc học tập, quán triệt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời báo cáo tiến độ, kết quả tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình thực hiện. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) ở Đảng bộ mình.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết, chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị, biên tập tài liệu theo hướng ngắn gọn để phục vụ việc tuyên truyền Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các ban Đảng Tỉnh ủy tham mưu, giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ triển khai theo kế hoạch. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, cơ quan tuyên truyền, thông tin đại chúng theo sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của các văn kiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) của Đảng đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh.

Thanh Nhật

.