.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp

Thứ Hai, 17/06/2013, 07:42 [GMT+7]
.

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Thông tri số 13-TT/TU về lãnh đạo đại hội MTTQ các cấp và Đại hội MTTQ tỉnh Gia Lai lần thứ IX (nhiệm kỳ 2014-2019).
 

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm tạo điều kiện để đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, theo tinh thần Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Thời gian tiến hành Đại hội, cấp cơ sở từ quý IV-2013 và hoàn thành trước tháng 3-2014, cấp huyện hoàn thành trước tháng 5-2014, cấp tỉnh hoàn thành trước tháng 7-2014.

Việc chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ các cấp phải theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, tăng số ủy viên là người ngoài Đảng (bảo đảm ở các cấp địa phương đạt từ 25% đến 30%) để Ủy ban MTTQ các cấp thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan MTTQ các cấp và đội ngũ cán bộ chuyên trách, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và cơ cấu phù hợp; mở rộng đội ngũ cán bộ không chuyên trách, chuyên gia tư vấn, cộng tác viên cho các hoạt động đa dạng, sâu sát các tầng lớp nhân dân của MTTQ.

Thanh Nhật

.