.

Bà Hồ Thị Minh Linh Trà Xuân- Trà Bồng- Quảng Ngãi, hỏi: Khi tôi yêu cầu Thi hành án, mà người thi hành án khai là không đủ khả năng để trả. Vậy tôi phải làm đơn như thế nào và gửi cấp nào cao hơn Thi hàn án Quân khu V.

Thư bà hỏi, chúng tôi đã trao đổi với cơ quan có trách nhiệm và trả lời bà như sau: Trong trường hợp người phải thi hành án khai không đủ khả năng để trả và cơ quan THA xác minh họ không có tài sản để THA thì khi nào bà phát hiện người phải thi hành án có tài sản thì được quyền làm đơn yêu cầu THA lại và gửi đơn cho cơ quan THA nơi có tài sản của người phải THA.

Theo Luật THA năm 2008, người được THA phải cung cấp thông tin và xác minh tài sản của người phải THA để cung cấp cho cơ quan THA. Trong trường hợp nếu bà đã làm hết mọi cách nhưng không tìm được tài sản của người phải THA thì làm đơn yêu cầu cơ quan THA xác minh.

 

Bình luận (0)
.
.
.