.

Triển khai kế hoạch đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025

Thứ Tư, 26/10/2016, 10:52 [GMT+7]
.

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình đấu thầu qua mạng (ĐTQM) giai đoạn 2016 - 2025, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện ĐTQM trên địa bàn tỉnh. Theo lộ trình, năm 2016 thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu đạt 20% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 10% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế. 2 tỷ lệ tương tự như trên của năm 2017 là 30% và 15%, năm 2018 là 40% và 30%. Giai đoạn 2019 - 2025 sẽ áp dụng ĐTQM theo tỷ lệ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.
 

Việc thực hiện đấu thầu qua mạng sẽ tính minh bạch cho công tác đấu thầu. Ảnh: T.N
Việc thực hiện đấu thầu qua mạng sẽ tính minh bạch cho công tác đấu thầu. Ảnh: T.N

Để thực hiện lộ trình nêu trên, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến các quy định pháp luật về nội dung cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; đôn đốc, hướng dẫn và giám sát các đơn vị áp dụng ĐTQM theo đúng lộ trình quy định. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức đào tạo nghiệp vụ ĐTQM cho các cơ quan, tổ chức, các chủ đầu tư, bên mời thầu và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện ĐTQM, định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh theo quy định. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể địa phương, đơn vị. Chịu trách nhiệm xác định tỷ lệ áp dụng thực hiện ĐTQM khi phân chia gói thầu, lập kế hoạch đấu thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đẩy mạnh thực hiện mua sắm thường xuyên và mua sắm tập trung qua mạng, thực hiện các gói thầu nằm trong phạm vi bắt buộc áp dụng ĐTQM. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cùng các sở ngành liên quan triển khai áp dụng ĐTQM trong đấu thầu mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư y tế. Mặt khác, các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, các chủ đầu tư kiểm tra, đôn đốc bên mời thầu trực thuộc triển khai ĐTQM theo lộ trình quy định, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về ĐTQM, đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong việc triển khai thực hiện các gói thầu áp dụng ĐTQM trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

Thanh Nhật

.