.

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 5943/UBND-KGVX chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các địa phương, đơn vị chuyên môn tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đóng BHYT.

 Kịp thời hỗ trợ mua BHYT năm 2017 cho những đối tượng theo quy định. Ảnh: L.T
Kịp thời hỗ trợ mua BHYT năm 2017 cho những đối tượng theo quy định. Ảnh: L.T

Trong đó, hỗ trợ 30% mức đóng cho người thuộc hộ cận nghèo đã được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT; hỗ trợ 20% mức đóng cho người thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình đã được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT; hỗ trợ 20% mức đóng cho học sinh, sinh viên thuộc các hộ gia đình có đông con, gặp nhiều khó khăn về kinh tế đã được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, chính sách hỗ trợ mua BHYT của tỉnh để mọi người dân biết, tích cực tham gia BHYT. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời lập danh sách để cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường học trên địa bàn tỉnh lập danh sách để cấp thẻ BHYT học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình có đông con, gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ứng ngân sách để kịp thời tổ chức thực hiện. UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã, phường, thị trấn kịp thời lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh chính xác, đúng đối tượng để lập thủ tục cấp thẻ BHYT.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Lương Thanh

.
Bình luận (0)
.
.