.

Gia Lai: Làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số

Chủ Nhật, 22/04/2018, 16:46 [GMT+7]
.
(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới (LNTM) trong đồng bào dân tộc thiểu số, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 760/UBND-NL yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các địa phương thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số để tổ chức sản xuất, nâng cao  thu nhập cho người dân. 
 

 

 Xây dựng nông thôn mới sẽ góp phần đổi thay diện mạo làng dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N
Xây dựng nông thôn mới sẽ góp phần đổi thay diện mạo làng dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N
 
Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các huyện xây dựng hoàn thành 2 mô hình điểm LNTM (thôn Plei Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện và làng Bi Giông - xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) đã được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện để tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc địa bàn phụ trách xây dựng nông thôn mới đã được phân công gắn với nội dung xây dựng LNTM. Theo dõi, tổng hợp báo cáo tiến độ xây dựng LNTM tại địa bàn được phân công, kết quả thực hiện nguồn kinh phí xây dựng LNTM thuộc lĩnh vực ngành mình phụ trách. Sở kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp  với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ưu tiên lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án vào thực hiện các hạng mục phát triển hạ tầng xây dựng LNTM. 
 
Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện  ít nhất 1 mô hình điểm LNTM trong năm 2018 gắn với lộ trình xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Trên cơ sở Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới theo Quyết định số 250/QĐ-UBND của UBND tỉnh, cụ thể hóa thành các tiêu chí của LNTM phù hợp với điều kiện của từng địa phương để tổ chức thực hiện. Rà soát, đánh giá thực trạng LNTM, xây dựng kế hoạch chi tiết để xây dựng hoàn thành 1 LNTM trong năm 2018, đồng thời xây dựng kế hoạch và lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án vào thực hiện mục tiêu xây dựng LNTM trên địa bàn. Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm vào tháng 12-2018 để triển khai nhân rộng ra tất cả các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn. Chỉ đạo các phòng, ban liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể giúp đỡ, hỗ trợ các xã có xây dựng mô hình điểm LNTM đạt hiệu quả. Các huyện, thị xã, thành phố chủ động cân đối lồng ghép các nguồn vốn và bố trí vốn ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiệnđạt hiệu quả, chú trọng khuyến khích xã hội hóa theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. 
 
Ủy ban nhân dân các xã (có xây dựng LNTM) chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác tổ chức thực hiện xây dựng LNTM, quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Tham mưu Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tập trung lãnh đạo, kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã, ban phát triển làng để tổ chức thực hiện các nội dung xây dựng LNTM trong đồng bào dân tộc thiểu số. 
Thanh Nhật
.