.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 28/10/2016, 07:16 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cùng các chỉ đạo liên quan của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy…
 

Cán bộ chủ chốt tỉnh nghe nói chuyện chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: T.N
Cán bộ chủ chốt tỉnh nghe nói chuyện chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: T.N

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương chỉ đạo việc triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh  theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”. Trong đó, đề cao trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức. Kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong làm việc, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân. Nâng cao tinh thần trách nhiệm theo phương châm “nói đi đôi với làm”, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động. Đồng thời, tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đề ra.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở ban ngành và địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, rà soát xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp tại cơ quan đơn vị, góp phần tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng và rèn luyện nâng  cao đạo đức cách mạng, chất lượng và hiệu quả công tác, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo trở thành công việc thường xuyên. Đồng thời, lấy kết quả học tập và làm theo là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thanh Nhật

.
Bình luận (0)
.
.