• Doanh nghiệp nhà nước không được đầu tư bất động sản
  • Quy định chi tiết về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa
  • Bãi bỏ 6 Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng

Doanh nghiệp nhà nước không được đầu tư bất động sản

Nghị định 32/2018/NĐ-CP vừa được ban hành ngày 8-3-2018 nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2015/NĐ-CP ban hành ngày 13-10-2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Quy định chi tiết về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định quy định rõ tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bãi bỏ 6 Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng.

.
.