• Bỏ hàng loạt phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức
  • Quyền lợi của chủ thẻ BHYT ít người biết
  • Tập huấn chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Bỏ hàng loạt phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức

Nghị quyết 27-NQ/TW (ban hành ngày 21-5-2018) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương yêu cầu sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.

Quyền lợi của chủ thẻ BHYT ít người biết

BHYT thanh toán trong các trường hợp tự tử, tự gây thương tích, tai nạn giao thông, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Tập huấn chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Sáng 24-5, tại Khách sạn Tre Xanh (TP. Pleiku), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các đơn vị chủ rừng, UBND các xã về những nội dung sửa đổi, bổ sung của Chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).

.
.