.
.

9 trường hợp phải chỉnh lý bản đồ địa chính

Chủ Nhật, 09/01/2022, 06:44 [GMT+7]
.
Chỉnh lý bản đồ địa chính giúp cho cơ sở dữ liệu đất đai luôn trong tình trạng mới nhất.
 

Chi tiết trường hợp phải chỉnh lý bản đồ địa chính. Ảnh: LVN
Chi tiết trường hợp phải chỉnh lý bản đồ địa chính. Ảnh: LVN
 
Trường hợp chỉnh lý bản đồ địa chính
 
Theo Khoản 1 Điều 17 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, việc chỉnh lý bản đồ địa chính thực hiện trong những trường hợp sau:
 
1. Xuất hiện thửa đất và các đối tượng chiếm đất mới (trừ các đối tượng là công trình, xây dựng và tài sản trên đất);
 
2. Thay đổi ranh giới thửa đất và các đối tượng chiếm đất (trừ các đối tượng là công trình xây dựng và tài sản trên đất);
 
3. Thay đổi diện tích thửa đất;
 
4. Thay đổi mục đích sử dụng đất;
 
5. Thay đổi thông tin về tình trạng pháp lý thửa đất;
 
6. Thay đổi về mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp;
 
7. Thay đổi về điểm tọa độ địa chính và điểm tọa độ Quốc gia;
 
8. Thay đổi về mốc giới và hành lang an toàn công trình;
 
9. Thay đổi về địa danh và các ghi chú trên bản đồ.
 
Cơ sở chỉnh lý bản đồ địa chính
 
Các thay đổi về ranh giới, diện tích thửa đất, mục đích sử dụng đất được thực hiện trong các trường hợp:
 
- Có quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
- Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, của Tòa án nhân dân.
 
- Kết quả cấp, chỉnh lý giấy chứng nhận trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế có liên quan đến thay đổi ranh giới thửa đất, mục đích sử dụng đất.
 
- Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 
- Có thay đổi ranh giới thửa đất do sụt đất, sạt lở tự nhiên.
 
- Cơ quan quản lý đất đai các cấp, người sử dụng đất phát hiện có sai sót trong đo vẽ bản đồ địa chính.
 
Mốc giới, đường địa giới hành chính trên bản đồ được chỉnh lý, bổ sung trong trường hợp có quyết định thay đổi địa giới hành chính, lập đơn vị hành chính mới, đã lập hồ sơ địa giới, cắm mốc địa giới trên thực địa.
 
Mốc tọa độ, mốc quy hoạch, hành lang an toàn công trình trên bản đồ được chỉnh lý, bổ sung trong các trường hợp mốc giới mới được cắm trên thực địa và có thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
Việc chỉnh lý, bổ sung thông tin về địa danh, địa vật định hướng (các vật thể tự nhiên hoặc nhân tạo) và các thông tin thuộc tính khác do cơ quan quản lý đất đai các cấp tự quyết định khi phát hiện có thay đổi.
 
TRANG THIỀU (T/H/LĐO)
 
 
 
.